Tel : 042-844540
E-mail : moderntage01.lei@gmail.com

ดำเนินการติดต่อหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน

about us

ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ปลูกสร้างนั้นๆ
ดำเนินการขอบ้านเลขที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ
ดำเนินการขอมิเตอร์น้ำประปาและไฟฟ้า

Scroll to Top